0

رابط هنذفری به تایپ سی

رابط اتصال هنذفری به تایپ سی

مناسب برای پارس 2 و شاهین